Vertrouwelijkheidsverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden. Bijvoorbeeld: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.
We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • U surft op de Belgian Earth Observation website van het Federaal Wetenschapsbeleid. Deze website is gehost op de infrastructuur van een web hosting services provider die de verwerking garandeert in overeenstemming met de vereisten van de GDPR. In uw browser beginnen deze pagina’s met "eo.belspo.be". Wanneer een link u naar een andere website, een portaalsite, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten;

 • U contact met ons opneemt via een elektronisch formulier of e-mail;

 • U zich inschrijft voor een nieuwsbrief;

 • U zich registreert voor een van onze evenementen.

U bent beschermd op basis van:

de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)

1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • U te informeren (via onze nieuwsbrief);

 • Uw vragen te beantwoorden;

 • De bestanden en gegevens die u aanbelangen te behandelen.

We verzamelen en verwerken ook gegevens:

 • Voor statistische en kwalitatieve doeleinden;

 • Om onze diensten te verbeteren.

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij om ze al dan niet te contacteren.

2. Verwerkte gegevens

Persoonsgegevens worden automatisch verzameld en verwerkt in deze vier situaties:

Situaties
 

Verzamelde en verwerkte gegevens

U raadpleegt een of meerdere pagina’s

IP-adres, cookies noodzakelijk voor het weergeven van de website, het genereren van statistieken en het registreren van een data-archiefselectie.

U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op

Familienaam, voornaam, e-mailadres en alle andere gegevens die u ingeeft.
Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer.
Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail.

U schrijft zich in voor onze nieuwsbrief

Familienaam, voornaam, emailadres, taal en type nieuws waarin u geïnteresseerd bent.

U registreert zich voor onze evenementen

Familienaam, voornaam, emailadres, organisatie, land, mobiel nummer, lunchdeelname, lunchtype (standaard/vegetarisch).

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking. Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld wanneer u onze website raadpleegt. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • Taalkeuze;

 • Gebruikte zoekmachine;

 • Gebruikte trefwoorden;

 • Website waarlangs u gekomen bent;

 • Geraadpleegde pagina’s;

 • Raadplegingsduur per pagina;

 • Lijst van gedownloade bestanden;

 • Datum en uur van toegang;

 • Gebruikte browser;

 • Platform en besturingssysteem dat op uw computer geïnstalleerd is.

3. Gebruik van cookies

De Belgian Earth Observation website gebruikt cookies – dat zijn kleine informatiedeeltjes die op uw computer worden opgeslagen door uw browser. Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en te surfen op die website. Ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de gebruiksefficiëntie van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe om het gebruik van een website te analyseren met als doel eventuele problemen te identificeren en op te lossen. De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans om cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer een cookie wordt gebruikt. U kunt cookies weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteiten van de diensten die op de bewuste website worden aangeboden. U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser.

De Belgische aardobservatiewebsite gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de normale websitefuncties. Voor deze cookies is geen toestemming van de gebruiker vereist; de has_js-cookie wordt automatisch verwijderd aan het einde van een gebruikerssessie, de andere cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.
 • Cookies die voor analyse worden gebruikt; deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.
 • Cookies die worden verzameld op de data-archiefpagina wanneer de gebruiker afbeeldingen selecteert voordat een verzoek wordt verzonden; deze cookies worden na 30 minuten automatisch verwijderd.

4. Bewaringsduur

De POD Wetenschapsbeleid bewaart de persoonlijke gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief "Belgian Earth Observation" zolang deze wordt gepubliceerd. Ze worden vernietigd in geval van beëindiging van deze nieuwsbriefservice.
Voor persoonsgegevens die te maken hebben met andere doeleinden van deze verwerking, verbindt de POD Wetenschapsbeleid zich ertoe de gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt.
In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

5. Veiligheid

De Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen. Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven. Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6. Recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar en wissen

U hebt bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Contactgegevens:

Per e-mail:
dpo@belspo.be

Per brief:
Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
Data Protection Officer - Diensten van de Voorzitter
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
België

7. Klachten

Als u vindt dat de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
België
E-mail: contact@apd-gba.be

8. Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming:

Per e-mail:
dpo@belspo.be

Per brief:
Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
Data Protection Officer - Diensten van de Voorzitter
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
België

9. Bijwerking van deze vertrouwelijkheidsverklaring

Deze vertrouwelijkheidsverklaring kan eventueel worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen om op de hoogte te zijn van de laatste bijwerkingen en wijzigingen. De bijgewerkte vertrouwelijkheidsverklaring zal steeds in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Rev: 2018-10-15