RiReMo: Oeverstroken in bovenaanzicht

#Webstory, #STEREO, #Water, #België, #Bossen

Gepubliceerd op 25 september 2020

Beheer van rivieren en oeverstroken in Wallonië

Sinds het einde van de vorige eeuw moet rivierbeheer met steeds meer rekening houden: beperking van overstromingsrisico's, groei van verstedelijking, bescherming van natuurlijke habitats, instandhouding van bedreigde soorten, enz.


Oeverstroken van de Amblève (Amel, België).

Bovenstaande afbeelding illustreert een voorbeeld van een ingreep in de oeverzone (oeverversterking door bio-engineering.

In deze context is Wallonië begonnen met de herziening van het wettelijk kader voor rivierbeheer. Het is de bedoeling om alle activiteiten van verschillende openbare besturen voor het beheer van oevers en oeverstroken te groeperen op de schaal van een rivierbeheereenheid (ongeveer 1 tot 3 km lang).

Oeverstroken zijn bufferzones met een permanent plantendek (bomen, struiken, grassen) die liggen tussen land en water (waterloop, vijver, meer). Het zijn centrale landschapselementen die verschillende ecosysteemdiensten leveren en uitzonderlijke biodiversiteit bezitten.

Elke 6 jaar 12.000 km rivier scannen met behulp van teledetectie?

Voor hun planning hebben rivierbeheerders nood aan accurate en gedetailleerde informatie over de oevervegetatie (locatie, hoogte, groei, enz.) en de morfologie van de rivier (bochten, vorm van de oevers, enz.), en dit voor 12.000 km rivieren in totaal en om de 6 jaar opnieuw. Met traditionele manieren om informatie te verzamelen lukt dit duidelijk niet.


Meer dan 12.000 km rivieren doorkruisen Wallonië. Het karakteriseren van hun oeverstroken door middel van teledetectie houdt in dat met het hele grondgebied (ongeveer 16.000 km²) moet in kaart brengen.

Daarom wilde het STEREO III RiReMo-projectteam op basis van teledetectie tools ontwikkelen voor de geautomatiseerde analyse van het hydrografische netwerk en de oeverstroken.

Het project richtte zich hoofdzakelijk op gebruik van regionale 3D LIDAR luchtbeelden en van fotogrammetrische 3D-puntenwolken afkomstig van jaarlijkse orthofotografische opnames. Dergelijke datasets bieden de mogelijkheid om de hoogte van elke boom in de regio op multitemporele basis te meten. De regelmaat van de opnames laat een hoge reproduceerbaarheid toe en maakt een mogelijk later gebruik van de methodes mogelijk.

 

Eerste regionale karakterisering van de oeverstroken en overdracht van technologie

 

Het RiReMo-project maakte het mogelijk om het volledige hydrografische netwerk van Wallonië (12.000 km) te karakteriseren met een meerschalige en multi-temporele benadering.


Het meten van de hoogte van de bomen in deze oeverstrook van 500 m lang zou een uur veldwerk vergen. De luchtopnames van dit gebied namen daarentegen minder dan een halve seconde in beslag.

Meer in het bijzonder produceerde het projectteam een tijdreeks van hoogtemodellen van de boomkronen (CHM, Canopy Height Models) en digitale oppervlaktemodellen die het hele Waalse gebied bestrijken met een zeer hoge ruimtelijke resolutie (≤ 1 m), en dit voor de jaren 2006, 2009, 2012 en 2016.

De verkregen datasets zijn gratis toegankelijk op het geoportaal van Wallonië.

Voor meer info

RiReMo project (Riparian Remote Monitoring for river management in Wallonia)

Leden van het RiReMo-projectteam

Adrien Michez
Adrien Michez
Philippe Lejeune
Philippe Lejeune