Toepassingen van Remote Sensing

Satelliet- en luchtbeelden worden gebruikt in een brede waaier aan toepassingen.

Hieronder vindt u de projecten die werden uitgevoerd in het kader van het STEREO-programma, gerangschikt op thema. Voor projecten van eerdere programmafases vindt u uittreksels uit de eindpublicatie van elke fase (STEREO II, STEREO I of TELSAT 4). Voor projecten uit de huidige fase (STEREO III) kun je onze webstories raadplegen. Dit zijn korte, interessante artikelen over projecten die aansluiten bij de actualiteit. Aangezien de meeste van onze projecten multidisciplinair van opzet zijn, kunnen ze in verschillende thema's voorkomen.

Water & Aquatisch milieu

Onze planeet is voor meer dan 70% bedekt met water. De kustzones die aan zeeën en binnenwateren grenzen, herbergen bijzonder rijke ecosystemen. Die staan echter onder extreme menselijke druk. Om deze waardevolle zee- en kustrijkdommen beter te doorgronden en in stand te houden, is teledetectie niet meer weg te denken.

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over Water of Zeeën en oceanen

Archeologie

Hoewel binnen het domein van de archeologie tot op heden weinig met teledetectie wordt gewerkt, blijkt het een interessante technologie te zijn om meer kennis over archeologische sites te vergaren zodat die beter kunnen worden bewaard. Daarnaast laat teledetectie ook toe om overblijfselen uit het verleden te ontdekken die met meer traditionele methoden niet werden gedetecteerd.

Klimaatverandering

De klimaatvraagstukken zijn zo groot en complex, dat de internationale  wetenschappelijke  gemeenschap  almaar  vaker  wordt  ingeschakeld  om  op  een  gecoördineerde  manier  op  verschillende fronten onderzoek te verrichten om:

• een beter inzicht in de klimaatverandering te krijgen;
• de gevolgen van de klimaatverandering te analyseren en  te voorspellen;
• maatregelen voor te stellen om de opwarming te beperken en om ons eraan aan te passen.

Een van de STEREO-doelstellingen is het bestuderen  van  de wisselwerking  tussen  veranderingen  in  de bodembedekking en klimaatveranderingen. Satellieten  zijn  dé  instrumenten  bij  uitstek  om  wereldwijd de wisselwerking tussen oceanen, continenten en de atmosfeer  te  monitoren.  Andere  thematische  projecten  buigen zich over de impact van klimaatveranderingen op een hele resem domeinen: de voedselveiligheid, het mariene milieu, risicobeheersing, gezondheidsproblemen, de biodiversiteit, het cultureel erfgoed, enz.

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over Klimaatverandering

Global monitoring

Satellieten zijn bij uitstek en vaak als enig instrument geschikt om wereldwijde processen, de interacties tussen oceanen, continenten en de atmosfeer te onderzoeken, veranderingen over grote regio's te volgen en om nieuwe inzichten te verwerven. Ze worden gebruikt om vegetatie te volgen, veranderingen in landgebruik in kaart te brengen, ozonconcentraties te meten, de temperatuur van de oceanen op te volgen, …
Als dusdanig bieden ze de nodige informatie aan beleidsmakers om de juiste beslissingen te treffen voor een duurzame ontwikkeling van onze planeet. 

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over Wereldwijde monitoring

Ruimtelijke ordening & Stedelijke gebieden

Tele-epidemiologie

Om de dreigende verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan, zoekt epidemiologie het hogerop. Tele-epidemiologie koppelt gegevens die op het terrein worden verzameld, aan satellietgegevens om infecties op te sporen en te voorkomen.

Raadpleeg ook onze nieuwsberichten over Landbouw